Splošni pogoji poslovanja

Splošni prodajni pogoji družbe: S3C podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, matična številka: 6204520000, davčna številka: SI 11084561, osnovni kapital: 8.500,00 EUR, datum vpisa v sodni register: 21.08.2012, kontakt: prodaja@s3c.si in 01 423 22 22.

1. NAMEN IN UPORABA

2. DOBAVNI POGOJI IN PREDMET PRODAJE

3. SKLENITEV POGODBE

4. KUPNINA

5. NAČIN PLAČILA IN ZAVAROVANJE PLAČILA

6. UGOTAVLJANJE KOLIČINE

7. STVARNE NAPAKE

8. GARANCIJA

9. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA ZAMUDO PRI IZROČITVI STVARI

10. KUPČEVA PREVZEMNA ZAMUDA

11. KUPČEVA PLAČILNA ZAMUDA

12. ODSTOP OD POGODBE

13. LASTNINSKI PRIDRŽEK

14. VARSTVO PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

15. KRŠENJE POGOJEV UPORABE IN ODGOVORNOST KUPCA

16. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. SPREMEMBE SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV IN VELJAVNEGA CENIKA

18. IZBIRA PRAVA

19. VELJAVNOST

20. PRISTOJNOST SODIŠČA

1. NAMEN IN UPORABA

Zaradi enotnega nastopanja družbe S3C d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) kot prodajalca v posameznih prodajnih pogodbah s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki obiščejo spletno trgovino S3C in se registrirajo kot uporabniki (v nadaljevanju kupci), je direktor prodajalca dne 01.05.2018 sprejel splošne prodajne pogoje, pod katerimi prodajalec sklepa prodajne pogodbe s kupci. Pri sklepanju prodajnih pogodb s kupci veljajo izključno ti splošni prodajni pogoji prodajalca. Prodajalec ne priznava nobenih pogojev kupca, ki nasprotujejo tem splošnim prodajnim pogojem ali od njih odstopajo, razen če jih prodajalec izrecno pisno potrdi. Sprejeti splošni prodajni pogoji so v celotnem besedilu objavljeni na spletnem naslovu prodajalca www.s3c.si. Poleg tega se na te splošne prodajne pogoje pogodbe tudi sklicujejo in napotujejo na njihovo uporabo vse ponudbe in predračuni prodajalca, ki jih le ta pošlje svojim kupcem. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, so njen sestavni del tudi ti splošni prodajni pogoji. V posameznih prodajnih pogodbah ni mogoče vsebine pogodbe določiti v nasprotju s sprejetimi splošnimi prodajnimi pogoji, razen s posebnim pisnim soglasjem direktorja prodajalca. Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse prihodnje posle s kupci.

2. DOBAVNI POGOJI IN PREDMET PRODAJE

Določila teh splošnih prodajnih pogojev veljajo za povpraševanja in naročila kupcev, ki jih ti posredujejo prodajalcu in so oblikovana po specifikaciji pripravljeni v skladu s pravili stroke. Pri naročilih kupcev, ki jih ti posredujejo prodajalcu in so pripravljena po posebnih tehničnih zahtevah kupcev, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe splošnih prodajnih pogojev. O taki spremembi splošnih prodajnih pogojev bo prodajalec kupce izrecno obvestil. Predmet prodaje, za katero veljajo ti splošni prodajni pogoji so vsi proizvodi iz prodajnega programa prodajalca. Prodajni program prodajalca je razviden na spletni strani www.s3c.si. Proizvodi se prodajajo s tehničnimi lastnostmi kot izhajajo iz podatkov dobavitelja oziroma proizvajalca proizvodov. Vse rizike glede tehnične ustreznosti proizvodov nosi izključno kupec. Prodajnemu blagu so certifikati priloženi izključno v primeru, če jih blagu prilaga prodajalčev dobavitelj, ali če jih proti plačilu ob naročilu zahteva kupec. Prodajalec poda kupcu na njegovo zahtevo pojasnilo o tehničnih lastnosti proizvodov, ki za prodajalca ni zavezujoče. Prodajalec izda kupcu, na osnovi naročila kupca, v primerih, ko to kupec izrecno zahteva s pisnim zahtevkom, potrditev naročila z ustreznimi komercialnimi pogoji ter dobavnim rokom. Poleg navedenega da prodajalec kupcu potrditev naročila tudi v drugih primerih, ko to prodajalec oceni kot potrebno. Potrditev naročila, dana s strani prodajalca, predstavlja dokončne prodajne pogoje prodajalca, pod katerimi je pogodba sklenjena. V kolikor kupec izrecno ne zahteva potrdila naročila iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec, v kolikor sprejme kupčevo naročilo, dobavi razpoložljivo blago, skladno z določili teh splošnih prodajnih pogojev. V kolikor kupec, ob naročilu, izrecno ne zahteva dobave celotnega naročenega blaga, je prodajalec upravičen kupcu dobaviti tudi samo del naročenega blaga, ki ga je kupec dolžan sprejeti. Pogoj za izročitev blaga kupcu s strani prodajalca je predhodna izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti s strani kupca do prodajalca. Prodajalec na področju Slovenije zagotavlja hitro dostavo v treh delovnih dneh za pošiljke do 31 kg in 1,75 m dolžine, oziroma za pošiljke kombinirane dimenzije, pri katerih maksimalna vsota najdaljše stranice in obsega znaša 300 cm. Težje pošiljke dostavi prodajalec kamionsko, z dobavnim časom 5 do 7 delovnih dni. Za dokaz o dobavi se štejeta dostavnica hitre pošte ali špedicije. Prodajalec bo, na izrecno kupčevo zahtevo, kupcu dal navodila za vgradnjo ali uporabo dobavljenega blaga. Prodajalec bo navodila kupcu izročil v nemškem jeziku oziroma jeziku dobavitelja, razen v primeru drugačnih zakonskih zahtev. Vračilo blaga je mogoče, v kolikor gre za blago, ki ni bilo namensko izdelano za kupca in v kolikor od prodaje ni minilo več kot 60 dni. Vrnjeno blago mora biti v originalni embalaži. Prodajalec za vračilo blaga obračuna pavšalno dogovorjene manipulativne stroške z vračilom blaga nastale škode v višini 20% kupnine vrnjenega blaga.

3. SKLENITEV POGODBE

Pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena takrat, ko prodajalec sprejme naročilo kupca oziroma ko prodajalec naročilo kupca pisno potrdi, kot je opisano pod točko 2. teh splošnih prodajnih pogojev. V kolikor kupec plača naročeno blago prodajalcu z avansom, brez posebnega naročila, velja, da je pogodba sklenjena v skladu s predračunom ali ponudbo prodajalca v trenutku, ko prodajalec prejme kupčevo nakazilo. Naročilo kupca mora biti dano v pisni obliki in poslano na naslov prodajalca po pošti, telefaxu ali na njegov elektronski naslov. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, je le ta sklenjena takrat, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. V kolikor kupec od oddanega naročila ali od sklenjene pogodbe odstopi oziroma naročilo spremeni, je dolžan plačati prodajalcu pogodbeno kazen za primer odstopa od pogodbe s strani kupca v višini 20 % vrednosti naročila, od katerega je kupec odstopil oziroma ga je spremenil oziroma od pogodbene vrednosti. Kupec nima pravice odstopiti od sklenjene pogodbe za blago, ki je bilo naročeno po kupčevih posebnih specifikacijah in je bilo namensko izdelano za potrebe konkretnega kupca. Blago je izdelano po kupčevih posebnih specifikacijah in namensko za konkretnega kupca v primeru, da prodajalčev dobavitelj blago izdela ali konča z njegovo izdelavo šele po sklenitvi pogodbe med kupcem in prodajalcem. Dobavni rok prodajalca je 60 dni, razen če iz sklenjene prodajne pogodbe ne izhaja drugače. Konkretne dobavne roke za posamezne prodajne pogodbe prodajalec določbi v predračunu, ponudbi ali potrditvi naročila. V primeru, da je v pogodbi, predračunu, ponudbi ali potrditvi naročila določen samo okvirni dobavni rok, je rok za izpolnitev prodajalčevih obveznosti 30 dni po izteku okvirnega dobavnega roka.

4. KUPNINA

Cene, navedene v ponudbah ali predračunih, danih s strani prodajalca kupcu, ali v poznejših potrditvah posameznih naročil s strani prodajalca, so dokončne. Prodajalec bo cene za kupca v konkretnih ponudbah oblikoval na podlagi veljavnega cenika, v primerih, v katerih ta obstaja, oziroma na podlagi njegovih konkretnih nakupnih pogojev. V primerih, v katerih cenik ne obstaja, pa bo prodajalec cene oblikoval upoštevaje poslovno politiko prodajalca in posebne dogovore s kupcem in jih posredoval kupcu s konkretno ponudbo ali predračunom. Zaradi širokega prodajnega programa prodajalec nima oblikovanega cenika za celoten prodajni program in zaradi tega cene za blago, ki niso napisane v ceniku, kupcu posreduje s konkretnimi ponudbami ali predračuni. Če kupnina v ponudbi, predračunu ali posebni prodajni pogodbi ni posebej določena, velja cena po ceniku prodajalca, ki je veljal na dan, ko je bila pogodba sklenjena. V kolikor pride med izvajanjem sklenjene prodajne pogodbe do spremembe cenika prodajalca, veljajo spremenjene cene za kupca od takrat, ko ga prodajalec o spremembi cenika posebej pisno obvesti. Cene v veljavnem ceniku so veleprodajne. Cene ne vključujejo vgradnje in priključitve izdelkov, programske opreme ali izobraževanja stranke. V cenah ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV).

5. NAČIN PLAČILA IN ZAVAROVANJE PLAČILA

Cena, določena v prodajni pogodbi, je v EUR. Prodajalec je dolžan kupcu izročiti blago EXW v skladišču prodajalca (Incoterms 2000). Prodajalec lahko, v primeru predhodnega dogovora s kupcem ali po lastni presoji in odločitvi, dostavi blago na naslov kupca, pri čemer strošek, vključno s stroškom embalaže in odgovornost za transport, bremeni kupca. Plačilo je avansno, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače. Kupec se zavezuje svoje finančne obveznosti plačevati prodajalcu gotovinsko s plačilnim nalogom na poslovni račun prodajalca. Plačilo s kompenzacijo se ne šteje za veljaven način plačila obveznosti, razen če pogodbeni stranki s tem izrecno soglašata ali če so kupčeve nasprotne terjatve pravnomočno sodno priznana. Za datum plačila velja dan, ko prodajalec, s strani kupčeve banke, prejme denarna sredstva na svoj poslovni račun. Kupec se izrecno strinja z odstopom dela ali vseh bodočih terjatev, ki jih bo do njega imel prodajalec, tretjim osebam. Za primer zamude s plačilom zapadlih obveznosti kupca do prodajalca, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. Prodajalec lahko zahteva, v primeru, da je dogovorjen poseben plačilni rok, zavarovanje plačila z izvršnico, na kateri je podpis dolžnika notarsko ali upravno overjen, bančno garancijo ali dokumentarnim akreditivom.

6. UGOTAVLJANJE KOLIČINE

Kupec je dolžan dobavljeno blago pregledati takoj ob prevzemu in ob prevzemu ugotoviti ter reklamirati količino blaga. Za dobavo se šteje tudi izročitev blaga prevozniku.

7. STVARNE NAPAKE

Kupec je ob prevzemu dolžan blago takoj pregledati in morebitne stvarne napake pisno, z reklamacijskim zapisnikom, sporočiti prodajalcu takoj, najkasneje pa v roku 3 dni od dneva prevzema. Kupec mora v primeru reklamacije blago na svoje stroške poslati na naslov prodajalca. Prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega blaga 6 mesecev od dne izročitve le tega kupcu. Kupec je dolžan zagotoviti, da blago, objavljeno s strani prodajalca, preizkusi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo. Prav tako je kupec dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, vgradi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo. Prodajalec odpremi blago kupcu v standardni embalaži po svojih normativih. Strošek pakiranja in embaliranja lahko prodajalec zaračuna kupcu. Na izrecno zahtevo kupca prodajalec pakira in embalira blago na drug način, vendar je kupec dolžan plačati stroške takšnega pakiranja oziroma embaliranja. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi takšnega pakiranja oziroma embaliranja. Za stvarne napake, ki jih kupec ni mogel ugotoviti ob prevzemu (t.i. skrite napake), odgovarja prodajalec, če se pojavijo v roku 6 mesecev od prevzema in so posledica vzroka, ki je obstajal v času izročitve, pod pogojem, da kupec prodajalca o njih pisno, z reklamacijskim zapisnikom, obvesti takoj, ko se pojavijo, najpozneje pa v roku 3 dni od dne ko se pojavijo. Kupec mora reklamirano blago dostaviti ali na svoje stroške poslati prodajalcu na njegov sedež. Kupec mora v notifikaciji stvarne napake le to definirati in natančno opisati ter omogočiti prodajalcu, da grajano blago pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče. Kupec mora, zaradi stvarnih napak, dati prodajalcu najprej dvakrat možnost, da blago popravi oziroma stvarno napako odpravi. Če to ni mogoče ali odprava napake ni uspešna, mora kupec od prodajalca zahtevati, da blago zamenja. Kot primeren rok za odpravo napake oziroma zamenjavo stvari se šteje rok, ki v nobenem primeru ni krajši kot 45 dni. Po odpravi napake je kupec dolžan popravljeno blago oziroma zamenjano blago prevzeti na sedežu prodajalca. V primeru, da odprava napake ni uspešna in prodajalec blaga ne more zamenjati, lahko kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Pri neznatni stvarni napaki ali pri majhni neskladnosti s pogodbo, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe kupcu ne pripada dodatna odškodnina zaradi napake. V primeru, da kupec blago odpravi naprej oziroma samovoljno začne odpravljati napako, sam ali s pomočjo tretjih oseb, ne da bi prodajalcu omogočil, da ga pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče, prodajalčeva odgovornost za stvarne napake preneha. V kolikor se izkaže, da blago ni imelo stvarne napake oziroma, da je napaka posledica napačne in nestrokovne vgradnje ali priključitve, oziroma, da zanjo prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V zvezi s tem pogodbeni stranki sporazumno določata to škodo na znesek 30 % kupnine za grajano blago. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava. Značilnosti blaga so načeloma dogovorjene le z opisom izdelka s strani proizvajalca. Javne izjave, priporočila ali oglaševanje proizvajalca ne predstavljajo dodatnih pogodbeno veljavnih navedb značilnosti.

8. GARANCIJA

Za nekatere tehnične izdelke daje prodajalec garancijo, da bodo le ti tehnično brezhibno delovali in da bo vse napake, ki bi se pojavile na teh izdelkih v roku 6 mesecev od izročitve kupcu, brezplačno odpravil ali izdelek zamenjal. Kupec je v primeru uveljavljanja prodajalčeve odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari dolžan grajani predmet dostaviti prodajalcu. V veljavi so garancijski pogoji, ki so natisnjeni na izdelkom priloženih garancijskih listih. Prodajalec v razmerju do kupca ne prevzema nikakršne druge pogodbene odškodninske odgovornosti, razen direktne odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari ali direktne odgovornosti za stvarne napake, za kakršenkoli škodni primer, za katerega bi lahko odgovarjal prodajalec. Vsakršno odškodninsko odgovornost prodajalca, vključno z odgovornostjo za škodo, ki bi kupcu morebiti nastala v zvezi z grajanjem in odpravljanjem stvarnih napak ali napak v zvezi z garancijskim jamstvom, v zvezi z dobavljenim blagom, prodajalec s temi splošnimi prodajnimi pogoji izrecno izključuje. V kolikor se izkaže, da blago ni imelo napak in je delovalo brezhibno oziroma, da je napaka posledica napačne in nestrokovne vgradnje ali priključitve, oziroma, da za napako prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V zvezi s tem pogodbeni stranki sporazumno določata to škodo na znesek 30 % kupnine za grajano blago. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava.

9. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA ZAMUDO PRI IZROČITVI STVARI

Dobavni rok začne teče, ko kupec plača kupnino po ponudbi, predračunu ali posebni prodajni pogodbi. Prodajalec ne odgovarja za zamudo z izpolnitvijo svojih pogodbenih obveznosti, ki je posledica izrednih naravnih razmer (potres, toča, poplave, suša …), stavke (v gospodarski družbi prodajalca, drugih podjetjih, državnih službah …), izrednih družbenih razmer (vojna, teroristična dejanja ….) in drugih razlogov ter okoliščin, ki jih prodajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti. V teh primerih se rok izročitve podaljša za čas, ko takšne razmere trajajo. O razlogih za zamudo mora prodajalec nemudoma obvestiti kupca in ga seznaniti s podaljšanjem izročitvenega roka. V primeru, da je razlog za zamudo na strani prodajalca, mu mora kupec, preden lahko odstopi od sklenjene pogodbe, dati primeren dodatni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti. Ta rok ne more biti krajši od 45 dni. V primeru izpolnitve obveznosti prodajalca v dodanem roku ali z zamudo kupec od prodajalca nima pravice zahtevati povračila kakršnekoli škode. Za začetek teka dobavnega roka se predpostavlja, da so vsa tehnična vprašanja razjasnjena.

10. KUPČEVA PREVZEMNA ZAMUDA

Če kupec v dogovorjenem roku ne prevzame blaga, ki ga za prevzem pripravi prodajalec, preide nanj nevarnost naključnega uničenja blaga in mora prodajalcu povrniti vse nastale stroške zaradi zamude.

11. KUPČEVA PLAČILNA ZAMUDA

Če kupec pravočasno ne zagotovi dogovorjenega zavarovanja plačila kupnine, se šteje, da je zašel v prevzemno zamudo in veljajo pravila, ki so navedena zgoraj za ta primer. Če ni dogovorjeno zavarovanje plačila, prodajalec pa utemeljeno dvomi, da mu bo kupec plačal kupnino (npr. plačilna nesposobnost), lahko prodajalec z enostransko izjavo izjavi, da razdira pogodbo in od kupca zahteva plačilo pogodbe kazni za primer odstopa od pogodbe v višini 20 % pogodbene vrednosti. V tem primeru prodajalec kupcu ni dolžan povrniti nobene škode, ki bi mu morebiti nastala. V primeru plačilne zamude ima prodajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti. V primeru, da je kupec v zamudi s plačilom za prej dobavljeno blago ali ima do prodajalca druge neizpolnjene obveznosti, lahko prodajalec zadrži nadaljnje dobave blaga tudi po že sklenjenih pogodbah, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kupca. V primeru, da ima dobavljeno blago stvarne napake, ki jih je kupec grajal, ali je blago poškodovano na poti h kupcu, to ne odloži obveznosti kupca za plačilo obveznosti do prodajalca. Prav tako ne odloži obveznosti kupca za plačilo kupnine to, da prodajalec kupcu še ni dostavil dokumentacije glede blaga.

12. ODSTOP OD POGODBE

V primeru, da kupec krši posamezno ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev, ima prodajalec pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

13. LASTNINSKI PRIDRŽEK

Prodajalec ima lastninsko pravico na prodanem blagu po posamezni dobavi blaga, vse do takrat, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine za dobavljeno blago po posamezni dobavi. To velja tudi v primeru, kadar kupec blago dodela, predela, vgradi ali na drug način spremeni identiteto blaga.

14. VARSTVO PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

Kupec je dolžan, v skladu s predpisi, upoštevati vse pravice industrijske lastnine (patenti, vzorci, modeli, blagovne znamke …) prodajalca in njegovih dobaviteljev, v zvezi z izročenim blagom, ki jih ima prodajalec. Predvsem ne sme blaga, zaščitenega s pravicami industrijske lastnine, spremeniti, dodelati, predelati in podobno brez soglasja prodajalca ter ne sme odstraniti ali zakriti oznak blaga, kupljenega s strani prodajalca. Za slike, risbe, izračune in drugo dokumentacijo si prodajalec pridržuje lastninsko in avtorske pravice in kupcu prepoveduje to dokumentacijo izročati tretjim osebam. Poročila o tehničnih preizkusih, certifikati, izjave ali dokazila, ki so namenska za naročeno, blago so plačljiva po ceniku prodajalca. Kupec je dolžan zahteve za tovrstno dokumentacijo, ki se nanaša na posamičen artikel naročila ali del naročila ali šaržo, posredovati prodajalcu ob posredovanem povpraševanju ali oziroma najkasneje ob naročilu. V kolikor kupec ob povpraševanju ali naročilu te dokumentacije ni zahteval, mu je prodajalec ni dolžan izstaviti.

15. KRŠENJE POGOJEV UPORABE IN ODGOVORNOST KUPCA

Za polni dostop do spletne trgovine pridobi kupec uporabniško ime in geslo. Dodeljeno uporabniško ime in geslo so kupci dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati tretji osebi. Prodajalec si pridržuje pravico, da kupcem, ki kršijo pogoje uporabe spletne trgovine ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do strani, dosegljivih z uporabniškim imenom in geslom, s katerim je bila kršitev storjena. Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti dostop kupcem, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. Če kupec posreduje svoje uporabniško ime in geslo tretji osebi, za obveznosti in škodo, ki izhajajo iz nakupa s strani 3. osebe, prodajalcu odgovarjata kupec in 3. oseba solidarno. Kupec odgovarja za pravilnost uporabniških podatkov, navedenih na spletni strani prodajalca. Kupec mora prodajalcu spremembe uporabniških podatkov sporočiti nemudoma. Če kupec s svojim ravnanjem, napačnimi uporabniškimi podatki ali kršitvijo obveznosti povzroči prodajalcu kakršno koli škodo, zanjo v celoti osebno, moralno in materialno odgovarja. Zakoniti zastopnik kupca oziroma podpisnik izjave, v kolikor ni podpisnik pristopne izjave zakoniti zastopnik kupca, je solidarno odgovoren za vse obveznosti kupca do prodajalca.

16. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov (uporabnikov ali kupcev), ki se obdelujejo v skladu z vsakokratnim veljavnim zakonom na področju varstva osebnih podatkov in drugimi s tem povezanimi predpisi, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in temi splošnimi pogoji, je družba S3C podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec se zavezuje, da bo vse osebne podatke posameznikov uporabljal in hranil v skladu z določili vsakokratnega zakona na področju varstva osebnih podatkov in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Upravljavec neposredno zbira oziroma obdeluje informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu oziroma registraciji v spletni trgovini www.s3c.si. Upravljavec teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj v primeru, da to zahtevata zakon na področju varstva osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, ter ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov. Upravljavec se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca.

Upravljavec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine S3C, pri registriranih uporabnikih pa za obdobje poslovanja v spletni trgovini S3C še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije z upravljavcem.

Upravljavec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe spletne trgovine in  izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo).

Upravljavec bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Za ta namen upravljavec uporablja piškotke Google Analytics. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da prodajalec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnikovi oziroma kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik oziroma kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave. Podatke posameznik lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v spletni trgovini S3C ali pa s pisnim zahtevkom upravljavcu, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

Zagotovitev osebnih podatkov prodajalcu oz. upravljavcu je obveznost, potrebna za sklenitev pogodbe in registracijo v spletni trgovini S3C. V kolikor posameznik teh podatkov ne deli, se ne more registrirati v spletni trgovini in posledično ne more kupovati stvari. Upravljavec hrani osebne podatke posameznika, kot so ime, priimek, naslov, kontaktna številka in elektronska pošta za potrebe izpolnitve naročila.

Ob izrecni privolitvi posameznika upravljavec izvaja neposredno trženje na način, da enkrat mesečno pošilja novosti, popuste, akcije in druge novice glede izdelkov, ponujenih v njegovi spletni trgovini, uporabnikom preko elektronske pošte.

Pri upravljanju osebnih podatkov posameznikov se upravljavec zavezuje:

– da bo pridobljene podatke uporabljal za namene spletne trgovine in potrebe naročanja in izpolnitve naročila, tj. pošiljanje in dogovarjanje glede kupljenih proizvodov in za namene neposrednega trženja, pri čemer osebne podatke posameznikov pridobi prostovoljno od posameznikov samih na temelju privolitve;

– da do osebnih podatkov uporabnikov lahko dostopajo zaposleni pri družbi S3C, s katerimi ima upravljavec sklenjene dogovore o nerazkrivanju informacij;

– osebne podatke posameznika hraniti za obdobje poslovanja tega posameznika v spletni trgovini;

– da ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico od upravljavca zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, prav tako pa ima posameznik pravico do ugovora obdelavi ter obdelavi za namene neposrednega trženja, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico pritožbe pri nadzornem organu. Svojo privolitev za obdelovanje njegovih osebnih podatkov sme posameznik kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na www.s3c.si je upravljavec dosegljiv na kontaktnem naslovu prodaja@s3c.si.

17. SPREMEMBE SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV IN VELJAVNEGA CENIKA

Prodajalec si, v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami, pridržuje pravico do spremembe teh splošnih prodajnih pogojev. Vse spremembe splošnih prodajnih pogojev bo prodajalec obstoječim kupcem sporočil z elektronsko poštno pošiljko, in sicer najmanj 15 dni pred uveljavitvijo ter jih objavil na svoji spletni strani www.s3c.si. Obvestilo definirano v prejšnjem stavku, ni pogoj za veljavnost sprememb splošnih prodajnih pogojev.

18. IZBIRA PRAVA

Za vprašanja, ki niso urejena s prodajno pogodbo in temi splošnimi prodajnimi pogoji, se uporablja izključno slovensko pravo.

19. VELJAVNOST

V primeru, da se nekateri izmed sprejetih prodajnih pogojev iz kateregakoli vzroka ne morejo uporabiti ali le ti, iz katerega koli vzroka ne veljajo, ostane veljavnost preostalih pogojev nespremenjena.

20. PRISTOJNOST SODIŠČA

Vse morebitne nesporazume, ki bi izhajali iz pogodbe, ki bo sklenjena na osnovi teh splošnih pogojev, bodo stranke reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bo mogoče sporazumno rešiti, je za njihov spor pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 01.01.2023

S3C d.o.o., Tržaška cesta 116 1000 Ljubljana, Direktor Andrej Krpan